ETABLIR

BAR MENU ON DARCY FRAME

30.00
Etablir-Inventory-July-2016-lara-lam-22.jpg
Etablir-Inventory-July-2016-lara-lam-26.jpg
Etablir-Inventory-July-2016-lara-lam-32.jpg
Etablir-Inventory-July-2016-lara-lam-31.jpg

BAR MENU ON DARCY FRAME

30.00

Quantity: 1

Measurements:

Frame: 9¾ L x 11¾ H

Glass: 7¾ L x 9½ H

Add To Cart

Quantity: 1

Measurements:

Frame: 9¾ L x 11¾ H

Glass: 7¾ L x 9½ H